Tekst nr: 111

1Kas Sinu rahaKas Su’ raha
2seisab õiges kohas?sais õigõ kotusõ pääl?
3
4Võru kontori direktorVõru kontori direktri
5
6See on küsimus, mida peaks tõsiselt kaaluma, sest ajad muutuvad ja kunagi tehtud kasulik otsus raha paigutamiseks ei pruugi täna enam meie ootustele vastata.Taa om asi, midä tulnu’ tõsitsõhe märki’, selle et ao’ muutusõ’ ja kunagi tett otsus raha paikapandmisõs võisõ vana ilma aigo tulus tulla’, a täämbä ei pruugi’ taa inämb nii olla’.
7Uus aeg, uued võimalused ja peagi käibele tulev uus raha sunnib meid varasemalt tehtud otsuseid värske pilguga üle vaatama.Vahtsõnõ aig, vahtsõ’ võimalusõ’ ja vahtsõnõ raha, miä pia tarvitustõ tulõ , - tuu sund´ meid värskihe üle kaema noid otsussit, midä mi innembüisi olõ tennü’.
8Näiteks, erinevalt aastatagusest ajast on Eesti krooni hoiuse eest makstav intress nüüd juba samas suurusjärgus või isegi madalam kui eurohoiuste intress.Näütüses om üte aastaga nii pall´o muutunu', et täämbä massõtas Eesti krooni hoiusõ iist intressi joba saman suurusvaihõn, nigu om eurohoiussõl, vai esiki' veidemb.
9Devalveerimisriski taustal Eesti krooni hoiustele makstud lisaprotsentide aeg lõppes euro tuleku kindlaks saamisega.Euro tulõki kimmässaamisõga sai otsa tuu aig, ku devalviirmise pelgüsen massõti Eesti krooni hoiussilõ protsente mano.
10Mõtlemapanev on ka olukord, kui raha seisab pika perioodi jooksul lühiajaliseks hoiustamiseks mõeldud nõudmiseni või tähtajalisel hoiusel.Mõtlõma pand ka sääne as´alugu, ku raha sais pikkä aigo nõudmiseni vai tähtaolidsõ hoiusõ pääl, miä periselt om ette nätt lühkeist aigo hoitmisõ jaos.
11Selle tagajärjel võib raha ostujõud oluliselt väheneda.Niimuudu või raha ostmisõjoud kõvastõ kahanõda’.
12Teisisõnu – Sinu raha kasv võiks olla oluliselt kiirem, jäädes hetkel tõenäoliselt alla isegi inflatsioonile.Tõisi sõnnoga – Su raha võinu’ pall´o kipõmbahe kassu’, parhilla’ vas´t esiki inflatsioonist maaha jäiä’.
13
14Kirjeldatud muutuste taustal on tark küsida endalt kaks küsimust:Sääntside muutuisi man olnu’ tark küssü’ hindä käest kattõ asja:
15Kui suurt rahatagavara ma edaspidi tähtajalisel hoiusel hoidma peaksin?Ku suurt rahatagavarra ma edespite tähtaolidsõ hoiusõ pääl hoitma pidänü?
16Milliseid alternatiivseid rahapaigutamise võimalusi pank mulle lisaks pakub?Määntsit kotussit pangal viil om, kohe ma võinu’ umma rahha panda’?
17
18Kõige lihtsam on neile küsimustele vastused leida meie professionaalse erakliendihalduri abiga, kes oskab lähtuvalt Sinu vajadustest ja võimalustest soovitada kõige kasulikumaid viise raha paigutamiseks.Kõgõ lihtsämb om näid asjo teedä’ saia’ mi’ välläopnu eräklienditallitaja abiga; ku tä tiid, midä Sul vaia om ja midä Sa hindäle lupa’ võit, sõs tä mõist soovita’, kohe pääle pantust rahast tulnu’ kõgõ suurõmb kasu.
19Erakliendihalduri peamine eesmärk on arvestada Sinu personaalseid vajadusi ja pakkuda Sulle kasulikke terviklahendusi.Eräklienditallitaja ammõti päätsihis om rehkendä’ tuuga, midä Sul hindäl vaia om, ja pakku’ vällä, kuis´ saanu kõiki asjo kõrraga joonõ pääl hoita’, nii et tuu Sullõ kassu toonu.
20Meie erakliendihaldurid aitavad Sul valida väga paljude toodete hulgast just sellise, mis erineva riskiastme ja omadustega investeerimistoodetest Sulle kõige paremini sobib.Mi eräklienditallitaja’ avitasõ’ Sul väega suurõ hulga siäst vällä valli’ nimelt säänest muudu ja sääntse riskiastmõga investiirmistoodusõ, nigu Sullõ kõgõ parõmbahe istus.
21Lisaks pakume mitmeid tooteid näiteks pensioniks, uue korteri sissemakseks või lapse hariduse jaoks kogumiseks.Pääle tuu mi paku mitmit toodussit näütüses pensioni jaos, vahtsõ kortina sissemassus vai latsõ hariduse jaos korjamisõs.
22Sellest kõigest on kasulikum edasi rääkida juba silmast silma ja konkreetselt Sinu soovidele keskendudes.Taast kõgõst om edesi parõmb kõnõlda joba hindäkesken, ku saa võtta’ käsile Su hindä täpsembä’ soovi’.
23
24Kutsume Sind registreeruma nõustamisele meie kodulehel www.seb.ee/kutse või lähimas SEB kontoris, et muutunud oludes Sinu rahale kõige õigem koht leida.Kutsumi Sinno, et Sa pandnu hinnäst nõvvotamisõlõ kirjä mi kodolehe pääl www.seb.ee/kutse vai ligembän SEB kontorin, et muutunu elokõrra man Su rahalõ kõgõ õigõmb kotus löüdä’.
25
26Enne lepingu sõlmimist tutvu tootetingimustega ja vajadusel konsulteeri nõustajaga.Inne kokkoleppe sõlmmist saa’ tutvas toodusõ nõudmiisiga ja ku vaia, küsü’ nõvvotaja käest.
27
28Võru kontori erakliendihaldurVõro kontori eräklienditallitaja