Tekst nr: 109

1Küsitlus kooliõpilasteleKoolilatsi küsütelemine
2Eesnimi ja perekonnanimi Ristinimi/edenimi ja perekunnanimi
3(Üksikvastaja andmeid ei saa uurimuse põhjal tuvastada)(vastaja andmõq jääseq salajadsõs)
4
5Eesti keel Eesti kiil
61) Mis sobib sinu kohta? Värvi õiged ruudud.1) Miä passis su kottalõ? Värviq õigõq kruuduq.
7tüdruk , poisstütrik, poiskõnõ
810aastane 11aastane 12aastane muu vanus, mis?10aastanõ 11aastanõ 12 aastanõ muu vannus, määne?
9Koolide nimedKooli nimi
10
112a. Mis keelt või mis keeli sa oskasid juba enne kooli? Värvi õiged ruudud.2a. Määnest kiilt vai mändsit kiili mõistsõt sa joba inne kuuli? Värviq õigõq kruuduq.
12võro keel, eesti keel, vene keel, muu keel, mis?võro kiil, eesti kiil, vinne kiil, muu kiil, miä?
13
142b. Kus sa õppisid oma esimese keele või esimesed keeled?2b. Kon sa opsõt umma edimäst kiilt vai edimäidsi kiili?
15kodus, vanavanemate juures, lasteaias, sõprade hulgas, mujal, kus?koton, vanavanõmbidõ man, latsiaian, sõpru käest, muial, kon?
16
173. Mis keelt või mis keeli sa kasutad praegu kodus, emaga, isaga, õdede-vendadega? 3. Määnest kiil vai mändsit kiili sa parla pruugit koton, imäga, esäga, sõsaridõ-velliga?
18
194a. Mis keeles sa kuulad raadiosaateid? Värvi õiged ruudud. 4a. Mändsen keelen sa raadiosaatit kullõt? Värviq õigõq kruuduq.
20võro, eesti, vene, teised keeled, ei kuula. Miks sa neid saateid kuulad?võro, eesti, vinne, tõsõq keeleq, ei kullõq. Mille sa naid saatit kullõt?
21
224b. Mis keeles sa vaatad TV-saateid? 4b. Mändsen keelen sa kaet TV-saatit?
23võro, eesti, vene, teised keeled, ei vaata. Miks sa neid saateid vaatad?võro, eesti, vinne, tõsõq keeleq, ei kaeq. Mille sa naid saatit kaet?
24
254c. Mis keeles sa loed lehti ja ajakirju? 4c. Mändsen keelen sa loet aolehti ja aokirju?
26võro, eesti, vene, teised keeled, ei loe. Miks sa neid loed?võro, eesti, vinne, tõsõq keeleq, ei loeq. Mille sa naid loet?
27
285a. Mis keelt või mis keeli sa räägid ja kasutad iga päev? Värvi õige või õiged ruudud.5a. Määnest kiilt vai mändsit kiili sa egä päiv kõnõlõt ja pruugit? Värviq õigõ vai õigõq kruuduq.
29võro, eesti, vene, teine keel, mis?võro, eesti, vinne, muu kiil, miä?
30
315b. Mis keelt sa ise kasutad, kui teine räägib võro keelt?5b. Määnest kiilt sa esiq pruugit, ku tõnõ kõnõlõs võro kiilt?
32võro, eesti, vene, teine keel, mis keel?võro, eesti, vinne, muu kiil, miä?
33
345c. Mis keelt sa ise kasutad, kui teine räägib eesti keelt?5c. Määnest kiilt sa esiq pruugit, ku tõnõ kõnõlõs eesti kiilt?
35võro, eesti, vene, teine keel, mis keel?võro, eesti, vinne, muu kiil, miä?
36
375d. Mis keelt sa ise kasutad, kui teine räägib vene keelt?5d. Määnest kiilt sa esiq pruugit, ku tõnõ kõnõlõs vinne kiilt?
38võro, eesti, vene, teine keel, mis?võro, eesti, vinne, muu kiil, miä?
39
406a. Mis keelest või keeltest saad aru kuulates? Vali ja värvi.6a. Mändsest keelest vai kiilist saat sa arvu kullõldõn? Valiq ja värviq.
41v õro, eesti, vene, teine keel, mis keel?võro, eesti, vinne, muu kiil, miä?
42
436b. Mis keelt või keeli oskad rääkida teistega?6b. Määnest kiilt vai kiili sa tõisiga kõnõldaq mõistat?
44võro, eesti, vene, teine keel, mis keel?võro, eesti, vinne, muu kiil, miä?
45
466c. Mis keeles või keeltes sa oskad lugeda?6c. Mändsen keelen vai kiilin sa lukõq mõistat?
47võro, eesti, vene, teine keel, mis keel?võro, eesti, vinne, muu kiil, miä?
48
496d. Mis keeles või keeltes sa oskad kirjutada kirja või lühikese teksti? 6d. Mändsen keelen vai kiilin mõistat sa kirotaq kirja vai lühembät teksti?
50võro, eesti, vene, teine keel, mis keel?võro, eesti, vinne, muu kiil, miä?
51
527a. Kui hästi saad kuulates aru järgmistest keeltest? Vali ja värvi.7a. Ku häste sa saat kullõldõn arvu naist kiilist? Valiq ja värviq.
53võro keel, eesti keel, vene keel, teine keel, mis? väga hästi, hästi, keskmiselt, halvasti, üldse mittevõro kiil, eesti kiil, vinne kiil, muu kiil, miä? väega häste, häste, keskmädselt, halvastõ, sukugi eiq
54
557b. Kui hästi kõneled järgmisi keeli?7b. Ku häste sa kõnõlõt naid kiili?
56võro keel, eesti keel, vene keel, teine keel, mis keel? väga hästi, hästi, keskmiselt, halvasti, üldse mittevõro kiil, eesti kiil, vinne kiil, muu kiil, miä? väega häste, häste, keskmädselt, halvastõ, sukugi eiq
57
587c. Kui hästi loed järgmisi keeli? Vali ja värvi.7c. Ku häste sa loet naid kiili? Valiq ja värviq.
59võro keel, eesti keel, vene keel, teine keel, mis keel? väga hästi, hästi, keskmiselt, halvasti, üldse mitte võro kiil, eesti kiil, vinne kiil, muu kiil, miä? väega häste, häste, keskmädselt, halvastõ, sukugi eiq
60
617d. Kui hästi kirjutad järgmisi keeli? Vali ja värvi.7d. Ku häste sa kirotat naid kiili? Valiq ja värviq.
62võro keel, eesti keel, vene keel, teine keel, mis keel? väga hästi, hästi, keskmiselt, halvasti, üldse mittevõro kiil, eesti kiil, vinne kiil, muu kiil, miä? väega häste, häste, keskmädselt, halvastõ, sukugi eiq
63
648. Mis keelt või keeli tahad õppida rohkem?8. Määnest kiilt vai kiili sa tahad inämb oppiq?
65kuulates aru saama, kõnelema, lugema, kirjutama.kullõldõn arvu saama, kõnõlõma, lugõma, kirotama.
66Miks? Põhjenda oma valikut. Põhjenda ka, kui sa ei valinud midagi.Mille? Seletäq, mille sa nii arvat? Seletäq ka sõs, ku sa midägi es valiq.
67
689a. Inimene võib õppida juba väikse lapsena üht, kaht või mitut keelt. Vali ja värvi sinu meelest õige võimalus.9a. Inemine või oppi joba väikese latsõna ütte, kattõ vai mitund kiilt. Valiq ja värviq su meelest õigõ võimalus.
69Minu meelest on tähtis osata ühte keelt, kahte keelt, kolme keelt või rohkemgi keeliMu meelest om tähtsä mõista ütte kiilt, kattõ kiilt, kolmõ kiilt vai viil inämb kiili.
70Miks? Põhjenda oma valikut. Mille? Seletäq, mille sa sändse valiku teit.
71
729b. Tee oma valik või valikud. Minu arvates on tähtis osata ühte keelt, kahte keelt, kolme keelt või rohkemgi keeli. Miks? Põhjenda oma valikut.9b. Tiiq uma valik vai valiguq. Mu arvatõn om tähtsä mõista ütte kiilt, kattõ kiilt, kolmõ kiilt vai viil inämb kiili. Mille? Seletäq, mille sa sändsevaliku teit.
73
7410a. Mis teised õpilased mõtlevad, kui sa oskad 10a. Miä tõsõq latsõq mõtlõsõq, ku sa mõistat
75ühte keeltütte kiilt
76kahte keelt,kattõ kiilt
77kolme keelt või rohkemgi keeli.kolmõ kiilt vai viil inämb kiili
78
7910b. Mis õpetajad mõtlevad, kui sa oskad 10b. Miä oppajaq mõtlõsõq, ku sa mõistat
80ühte keeltütte kiilt
81kahte keelt,kattõ kiilt
82kolme keelt või rohkemgi keeli.kolmõ kiilt vai viil inämb kiili
83
8410c. Mis teised inimesed mõtlevad, kui sa oskad 10c. Miä tõsõq inemiseq mõtlõsõq, ku sa mõistat
85ühte keeltütte kiilt
86kahte keelt,kattõ kiilt
87kolme keelt või rohkemgi keeli.kolmõ kiilt vai viil inämb kiili
88
8911. Mis keelt või keeli sa õpid koolis? Vali ja värvi!11. Määnest kiilt vai kiili koolin opit? Valiq ja värviq.
90võro keel, eesti keel, vene keel, muu keel, mis keel või keeled?võro kiil, eesti kiil, vinne kiil, muu kiil, määne kiil vai keeleq?
91Miks sa õpid keeli? Põhjenda oma valikut.Mille sa kiili opit? Seletäq, mille sa niimuudu arvat.
92
9312a. Mis keelt või keeli peaks sinu arvates koolis õpetama?12a. Määnest kiilt vai kiili piässi su arvatõn koolin oppama?
94võro keel, eesti keel, vene keelt, muu keel, mis? Miks? Põhjenda oma valikut.võro kiil, eesti kiil, vinne kiil, muu kiil, miä? mille? Seletäq, mille sa niimuudu arvat.
95
9612b. Mis keelt või keeli peaks ema ja isa arvates õpetama koolis?12b. Määnest kiilt vai kiili piässi imä ja esä arvatõn koolin oppama?
97võro keel, eesti keel, vene keel, muu keel, mis keel? Miks? Põhjenda oma valikut.võro kiil, eesti kiil, vinne kiil, muu kiil, miä? Mille? Seletäq, mille sa niimuudu arvat.
98
9912c. Mis keelt või keeli peaks õpetajate arvates õpetama koolis.12c. Määnest kiilt vai kiili piässi oppajidõ arvatõn koolin oppama?
100võro keel, eesti keel, vene keel, muu keel, mis keel? Miks? Põhjenda oma valikut.võro kiil, eesti kiil, vinne kiil, muu kiil, miä? Mille? Seletäq, mille sa niimuudu arvat.
101
10212d. Mis keelt või keeli peaks teiste Võromaa elanike meelest õpetama koolis?12d. Määnest kiilt vai kiili piässi tõisi Võromaa inemiisi arvatõn koolin oppama?
103võro keel, eesti keel, vene keel, muu keel, mis? Miks? Põhjenda oma valikut.võro kiil, eesti kiil, vinne kiil, muu kiil, miä? Mille? Seletäq, mille sa niimuudu arvat.
104
10513a. Kas sa sooviksid ise valida need keeled, milles sulle koolis õpetatakse erinevaid õppeaineid? Vali ja värvi. 13a. Kas sa tahassi esiq valliq noid kiili, minkan sullõ koolin esiq opiainit opatas? Valiq ja värviq.
106Jaa, ei. Põhjenda oma valikut.Jah, eiq. Seletäq, mille sa niimuudu arvat.
107
10813b. Mis keeles või keeltes peaksid õpetajad sinu arvates sulle koolis erinevaid õppeaineid õpetama? 13b. Mändsen keelen vai kiilin piässi oppajaq su meelest sullõ koolin opiainit oppama?
109võro keel, eesti keel, vene keel, muud keeled, mis keeled? Miks? Põhjenda oma valikut.võro kiil, eesti kiil, vinne kiil, muu kiil, miä? Mille? Seletäq, mille sa niimuudu arvat.
110
111Aitäh vastuse eest!Aituma vastussidõ iist!