Tekst nr: 107

1Karula Hoiu Ühing on mittetulundusühing, mis on loodud Karula kihelkonna ja selle ümbruse kogukonna, kultuuri, looduse ja elukeskkonna kaitsmiseks, arendamiseks ja uurimiseks.Karula Hoitmisõ Ütisüs (KHÜ) om mittetulundusütisüs, miä om luud Karula kihlkunnan ja timä piire pääl elävä rahva kogukunna, kultuuri ja elukeskunna hoitmisõs, parandamisõs ja uurmisõs.
2
3Ühing korraldab kogukonda liitvad ja ühiselt probleemidele lahendusi otsivaid koostegemisi (talgud, kogukonna kärajad, simmanid ning muud toredad koosolemised), aga arendab ka ka projekte, mille kaudu lahendatakse probleeme, organiseeritakse koolitusi ning muid üritusi, viiakse ellu arengukavades ettenähtud tegevusi, hoitakse kogukonna ühiseid väärtusi ja pärandit.KHÜ kõrraldas tegemiisi, miä toova kogukunna rahvast kokku, kon otsitas hätile ütenkuun lahenduisi ja tetäs mõni asi õkvalt kõrda (talgu’, kogukunna nõvvupidämise’, simmani’ ja muu’ lusti peräst kokkukäümise’). Ütisüs tege ka projekte, mink abiga lahendõdas häti, kõrraldõdas oppuisi ja muid kokkukäümisi, tetäs är arõngukavadõlõ sisse kirutõtuid asju, hoiõtas kogukunna vaimuvarra ja perändüst.
4
5Ähijärve simmanÄhijärve simman
6Kord aastas juuli kuus, siis kui taevas on täiskuu, korraldab Karula Hoiu Ühing koostöös Karula rahvuspargi valitsejaga Ähijärve kaldal simmani.Kõrra aastan, hainakuu täüskuu aol pedä KHÜ üten Karula rahvuspargi valitsõjaga Ähijärve veeren simmani.
7Karula rahvuspargi ja lähima ümbruskonna elanikud kogunevad kokku, kuulatakse rahvamuusikat, tantsitakse ning maitstakse kaasavõetud sööki ning keelekastet.Karula rahvuspargi eläniku’ ja muu lähkümbä kolga rahvas kutsutas kokku, et kullõlda rahvamuusikat, tetä’ tandsu ja maitsa kotust üten võetuid süüke ni juukõ.
8
9Töö ja talgudTüü ja talgu’
10Kohaliku elu edendamiseks ei jää tihti muud üle kui käised üles käärida ja tööle asuda.Üteldäs, et üts tege ja ütessä oppasõ’. Mi peris nii ka taha-i olla’.
11Hoiuühingul on traditsiooniks oma üldkoosolekud lõpetada talgutega.Hoitmisütisüsel om hääs kombõs, et üldkuunolõk lõpõs talguga.
12Talgute korras on korrastatud vanu hooneid, anti oma panus Kaika küla tuletõrje veevõtukoha rajamisse, hooldatud Karula rahvuspargi õpperadu ja kauneid kohti, aidatud kohalike inimesi jne.Talgidõga om kõrda tett vannu huunit, avitõt tetä Kaika külä jaos pritsimiihhi viivõtmisõ kotust, puhtas kasit Karula rahvuspargi luuduskaemistiiratu ja muidu ilusit kotussit, avitõt vannu inemiisi.
13
14Kogukonna kaasamineKogukunna ütenhaardminõ
15Tihti on nii, et kogukonnas probleeme küll nähakse, kuid puudub oskus, tahe ja julgus ise kaasa rääkida ja aidata.Sakõstõ om nii, et inemise küll nägevä, mis tuu hädä om, a kiäki ei tihka edimäne olla’, et tuust kõnõlda ja api kõrralda’.
16Karula Hoiu Ühing on võtnud südameasjaks julgustada ja suunata Karula kandi rahvast oma murede lahendamisele ning kaasata inimesi kogu piirkonna arengus kaasa rääkima.Karula Hoitmisõ Ütisüs om võtnu süämeas´as, et kogukond esi’ nakanu ummi murrit lahendama ja inemise nakanu uma kolga arõndamisen üten kõnõlama.
17
18Oleme kutsunud ametnikud vallavalitsuse ruumidest välja, viinud kokku Karula rahvuspargi valitsejaid ja maaomanikke, pidanud dialoogi kohalike teedehooldajatega, otsinud kihelkonna elanikega kihelkonnale iseloomulikke meeneid jne.Olõmi kutsnu’ ammõniku’ vallavalitsusõ tarõst vällä paiga pääle, veenü’ kokku Karula rahvuspargi valitsõja’ ja maaumaniku’, pidänü kõnõluisi paigapäälitside teie säädjide ja lumõtuukajidõga, otsnu’ ütenkuun rahvaga kihlkunnalõ umatsit meelüsasju jne.
19Samuti oleme kutsunud lapsevanemaid aktiivsemalt osa võtma kohaliku kooli tegemistest.Olõmi kutsnu’ latsõvanõmbit ossa võtma paigapäälitse kooli tegemisist.
20Usume, et tihe koostöö inimeste ja ametiasutuste vahel tagab kvaliteetsema elukeskkonna meile kõigile!Usumi, et inemiisi ja ammõtiasutuisi kuuntüü tegegi elukeskkunna parõmbas kõiki jaos.
21
22Kodukoha omavalitsus, oma väikesed koolid ja lasteaiad, puhas ja kaunis loodus, kodukihelkond ja pärand - see kõik on kohaliku kogukonna ühine vara, mida koos hoida ja edendada, see aga nõuab oskusi ja julget peale hakkamist.Kodupaiga umavalitsus, väiku’ kooli’ ja latsiaia’, puhas ja illus luudus, uma kihlkund ja kultuuriperändüs – taa kõik om kogukunna ütine vara, midä tulõ hoita ja edendä’. A iistvõtminõ nõud tsipa mõistmist ja julgust käe’ külge panda.
23Läbi Karula Hoiu Ühingu aktiivi pealehakkamise, ametiasutuste koostöövalmiduse, kogukonna kaasalöömise ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toe oleme nii mõndagi suutnud ära teha ja palju on veel toimumas!Olõmi joba suutnu ütte ku tõist är tetä’, tuud ka tenu ammõtiasutuisi vastatulõkilõ, inemiisi hääle ütentulõmisõlõ ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali annõtulõ toele. A hulga märgit asju on viil poolõ pääl vai käümä tuukamada.
24
25Koolitused, nõupäevad, kärajadKoolitusõ’, nõvvopäävä’, targutusõ’
26Ikka juhtub nii, et tahaks teha, aga ei mõista, kuidas.Iks johtus nii, et tahtnu ütte vai tõst asja tetä’, a ei mõista’.
27Hoiuühing on võtnud korraldada erinevaid koolitusi, mis aitavad säilitada ja edendada siinset elulaadi, tavasid ja oskusi.KHÜ pedä mitmasugumaidsi koolituisi, miä avitasõ’ hoita ja edesi kanda vanna eluviisi, kombit ja mõistmiisi.
28Oleme korraldanud käsitööpäevi, ehituskoolitusi, oleme kutsunud kokku looduskaitsjad, maaomanikud ning PRIA ametnikud.Olõmi kõrraldanu’ käsitüüpäivi, ja ehitüse oppamist, olõmi üte lavva taadõ kutsnu luuduskaitsja’, maaumaniku’ ja PRIA ammõtniku’.
29Läbi loodusmaali laagrite korraldamise oleme suunanud inimesi pöörama ümbritsevale rohkem tähelepanu, tunnetama ja jälgima maastikku hoopis teise pilguga, loodud maalid on aga tutvustanud Karula maastikke ka Karulast kaugemal.Luudusõ maal´misõ laagri omma inemisile opanu, kuimuudu kunstniku muudu hindä ümbre ringi kaia’, maapilti läbi hindä tunda’ ja tuud tundmist üles joonista’. Sündünü maali’ omma’ tutvustanu’ Karula maapilti ka kavvõmban.
30
31Looduskaitse tekitab tihti arusaamatust ja konflikte - ei olda rahul piirangutega, puudub infovahetus maaharija ja looduskaitsja vahel.Inemiisi kokkuputmisõst luuduskaitsõga tegünes arvosaamalda olõkit ja tüllü. Olta-i rahu piirangidõga, maaharija ja luudusõ kaitsja ei saa’ asju selges kõnõldus.
32Karula Hoiu Ühing on püüdnud sellistele probleemidele tähelepanu juhtida ning kutsunud osapooli kokku lahendusi leidma.KHÜ om pruuvnu säändsit häti üles löüdä ja osapuuli kokku viiä’.
33
34Karula Hoiu Ühing on toetanud Võro keele ja kultuuri edendamist, olles üks 20. Kaika Suveülikooli korraldajaid 2008. aastal.Karula Hoitmisõ Ütisüs om tugõnu võru keele ja kultuuri edendämist. Mi olli Kaika Suvõülikooli üte’ päämidse’ kõrraldaja’ 2008. aastal.
35Toonitamaks siitkandist alguse saanud suveülikooli väärikust, valmistati Hoiuühingu eestvõttel ka Ülikooli rektorile ametikett.Et toonita’ Kaikalt algusõ saanu suvõülikooli kimmüst, tetti KHÜ iistvõtmisõl valmis suvõülikooli rektori ammõtikett.
36Tagamaks siinse kultuuri püsimist, oleme korraldanud kohalikele (uus)elanikele ka Võro keele kursuseid.Olõmi pedänü ka võru keele kursuisi paigapäälidse muialt peri rahva jaos.
37
38Trükised, salvestused, uurimisedRaamadu’, plaadi’, uurmisõ’
39Palju, mida me juba teame, on ununemas, palju veel uurimata ja avastamata.Pall´u vanna tiidmist, midä miiki teedä’ võissi, om tegeligult inne häädümist kokku kor´at külh.
40Hoiuühing algatanud, läbi viinud ja toetanud mitmeid uurimusi siinse piirkonna kultuuriväärtustest ja ajaloost.KHÜ om tennü’ ja tugõnu’ mitmiid uurmiisi seo nuka kultuurivarast ja aoluust.
41On koostatud ulatuslik fotodega andmebaas Karula rahvuspargi hoonetest, välja antud hooneid tutvustav voldik, uuritud ajalugu ning koostatud kultuuripärandi hoiu kontseptsioon.Kokku om säet suur fotodõ andmõbaas Karula rahvuspargi huunist, vällä om ant voldik vannu huunidõ kottalõ, uurit om aoluku ja kokko säet kultuuriperändüse hoitmisõ kava.
42
43Väga palju on siit kandist pärit esemeid, fotosid ning ülestähendusi kogutud ning arhiveeritud erinevate muuseumide arhiividesse.Väega pall´u siist kolgast peri kraami, pilte ja ülestähendüisi om olõman eri muusõummõ arhiivõn.
44Oleme töötanud selle nimel, et siinne pärand oleks kohalikele kättesaadav ja kasutatav. Nii saame osa neist teadmistest, oskustest ja kommetest, mis on Karulas varemalt olnud ning oskame ehk seeläbi ka kaasajal paremini toime tulla.Olõmi tennü’ tüüd, et tuud perändüst ka paigapääline inemine nätä’ ja perrä tetä’ saassi.
45Karula kihelkonnast kogutud esemete tutvustused on kättesaadavad laserplaadil ja raamatuna.Karula kihlkunnast kokku kor´atuidõ asju tutvustusõ’ omma’ olõman lasõrplaadi ja raamadu kujul.
46Karula Kihelkonna vanad laulud on paljuski ununenud, kuid säilinud vanadel salvestustel ning üleskirjutatuna. Hoiuühing kogus arhiivimaterjalid kokku ja nüüd on võimalik siit pärit regilaule kodus CD-lt kuulata.Karula kihlkunna vana’ laulu’ omma’ niisamatõ joba eläväst pruugist häädünü’. Olõmi tennü’ kokku kor´atuist arhiivimatõrjaalõst plaadi, midä egäüts või kotun kullõlda, et vanast kõrralaulust aimu saia.
47Aastatel 2008-2011 teostas MTÜ Karula Hoiu Ühing SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel projekti „Koostöö tõhustamine avaliku- ja erasektori vahel läbi kohaliku käsitöö edendamise.“Tuu asi sai tettüs projektiga, mis käü aastani 2011 ja mink jaos and´ rahha Kodanikuühiskonna sihtkapital.
48Projekti tulemusena anti muuseumites ja eraisikute käes leiduvatest Karula kihelkonna käsitööesemetest välja raamat ja CD. Organiseeriti Karula meene leidmiseks kaks ümarlauda, käidi õppereisil Setumaal, toimusid käsitööpäev-näituslaat ning kogukonda kokku toov simman.Lisas asju pildi pääle võtmisõlõ muusõummõn ja eräinemiisi man peeti tuun projektin ka kats tsõõriklauda Karula uma meelüsas´a löüdmises, käüti opman käsitüü kõrraldamist setokõisi man, peeti käsitüüpäivä-näütüslaata ja simmanit.
49Teostati käsitöö müügivõimaluste uuring ning koostati Karula kihelkonna käsitöö tegijate andmekogu.Säeti kokku ka Karula kihlkunna käsitüümõistjidõ andmõkogu.
50
51Läbi aastate on Karula Hoiu Ühingu olulisemad koostööpartnerid olnud:Aost aigu omma Karula Hoitmisõ ütisüse jaos tähtsämbä’ kuuntüü tegejä olnu:
52Antsla vald, Eesti Kultuurkapital, Eesti Looduseuurijate Selts, Eesti Rahva Muuseum, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Kaika Maanaiste Selts, Karula Naisselts, Karula Rahvuspargi Administratsioon, Karula vald, Keskkonnaamet, Kultuuriministeerium, Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus, MTÜ Kaikamäe, Mõniste Muuseum, Riigimetsa Majandamise Keskus, Riiklik Looduskaitsekeskus, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tartu Ülikool, Valga Muuseum, Võro Selts VKKF, Võru Instituut, Võrumaa MuuseumAntsla vald, Eesti Kultuurkapital, Eesti Looduseuurijate Selts, Eesti Rahva Muuseum, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Kaika Maanaiste Selts, Karula Naisselts, Karula Rahvuspargi Administratsioon, Karula vald, Keskkonnaamet, Kultuuriministeerium, Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus, MTÜ Kaikamäe, Mõniste Muuseum, Riigimetsa Majandamise Keskus, Riiklik Looduskaitsekeskus, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tartu Ülikool, Valga Muuseum, Võro Selts VKKF, Võru Instituut, Võrumaa Muuseum