Tekst nr: 100

1’ega häbi pole suits, mis silma läheb.’Häbü olõ-õi saust, õt silmä lätt.
2’mis sa määgid, kui ei pöeta’Mis määgide, ku pöetä-äi.
3’surnud laps leitakse läve alt’Latsõ kuulja löüdäs läve alt.
4’lapse kätt ja südant on kerge täita’Latsõ käsi ja süä um kerge täütä.
5’parem on ikka õnnelik küla kui õnnetu küla’Parõmb um iks külä õnnõlõ ku külä kah´olõ.
6’hea on süüa härra leiba, kurjast on kanda piitsa’Hää om härrä leibä süvvä, kuri om kanda karbatsit.
7’hull kiidab orja tööd, laisk lapse tööd’Hull kitt or´a tüüd, laisk latsõ tüüd.
8’ennem kasvab laps ema põlvel kui isa salvel’Imä põlvõ naal kasus lats innembi ku esä salvõ naal.
9’kui tuleb õige aeg, pöetakse lammas ja hea tüdruk võetakse naiseks’Aig tulõ, lammas pöetäs, hää tütrik naasõs võetas.
10’hea härgadeta, hooletu hobusteta: ei ole söötmist ega sõitmist’Hää härildä, hoolõdu hobõsilda: ei süütä, ei sõita.
11’äkki haarad, põletad suu’Äkki haarat, suu palutat.
12’kellel hool, sellel koor’Kel huul, sel kuur.
13’külla jääb külasöök’Küllä jääs küläsüük.
14’iga pikk, peksmata ei pääse’Igä pikk, pesmäldä ei päse.
15’hea lapse tunneb ära hälli, kauni lapse karja [järgi]’Hää lats tunnus hällü, kaunis karja [perrä].
16’kellest lehm kasvab, pidi juba väiksena vasikas olema’Kellest lehm kasus, pidi jo väikult vasik olõma.